بیمارستان هزار تخت خوابی وهتل برکت

بلوار کوهک

286883متر