ساختمان پسیان

زعفرانیه،خیابان پسیان

1730متر،8طبقه اداری-تجاری