شهربازی هزارویک شهر(بزرگترین شهربازی خاورمیانه)

انتهای شهید خرازی،غرب شهرک باقری

1245459متر_57واحد فرهنگی