تعاونی مسکن شهرداری منطقه 5

جنت آباد
109000متر،3بلوک13 طبقه تجاری مسکونی