ساختمان رحیم زاده

خیابان ولنجک،خیابان سیزدهم

5527متر،تجاری اداری