درباره ما

شرکت مهندسین باورد طرح


شرکت مهندسین مشاور باورد طرح با میانگین سوابق کاری 15 ساله مدیران واعضاء وهمکاران موسسین آن در زمینه خدمات مشاوره طرح های مختلف عمرانی در مورخ1382/8/11به ثبت رسیده وامادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره ای درکلیه زمینه های تخصصی ساختمانهای: مسکونی،تجاری،اداری،صنعتی،آموزشی،سیاحتی،ورزشی،بهداشتی ودرمانی ونظامی وهمچنین در حوزه شهرسازی اعلام می دارد.

ایجاد ارتباط با متخصصان وصاحب نظران در تمامی حوزه های مربوطه از جمله ضوابط وآیین نامه ها و استانداردها،تولیدکنندگان مواد و مصالح در داخل و خارج کشور،بررسی به روز فن آوری ساخت وسازه های نوین در جهان از جمله فعالیتهای این مشاور می باشد.

آنچه در برنامه ریزی توسعه این مشاور در اینده نه چندان دور پیش بینی گردیده،مطرح شدن در سطح بین المللی بوده که با دست توانای همکاران محقق خواهد شد.

خط مشی کیفیت مهندسین مشاور باورد طرح


پیروی از کلیه نام ها واستاندارد ودستورالعمل ها ملی و بین المللی که رعایت آنها در انجام مطالعات ونظارت بر اجرای پروژه ها لازم الاجرا می باشد.
توجه ویژه به نیازهای و خواسته های اعلام شده توسط کارفرمایان در طراحی و نظارت بر اجرای پروژه ها کسب وارتقاء مستمز سطح رضایتمندی کارفرمایان از نحوه ارائه خدمات.
افزایش سطح مهارت های علمی وفنی کارمندان شرکت از طریق برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با حرفه وشرکت فعال در سمینارهای تخصصی اولویت های قائل شدن به کیفیت خدمات قابل ارائه به کارفرمایان افزایش کمی وکیفی قراردادهای شرکت با کارافرینان مختلف افزایش بهره وری کلیه فعالیت های شرکت

شرکت مهندسین مشاور چیست؟